Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

02-07-2018
Tijdelijke maatregelen genomen door het FAVV in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee
Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de
verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.
 

Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, ...) van kippen, kalkoenen,
parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),
fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;
- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten,
tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, ...).
Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

Achtergrond en verduidelijkingen

- De maatregelen zijn genomen door middel van een noodbesluit op basis van art. 6, §2 van de
dierengezondheidswet van 24 maart 1987. Een kopie van dit besluit is gevoegd in bijlage. Het
besluit wordt in het staatsblad gepubliceerd, maar de publicatie is geen voorwaarde om
rechtsgeldig te zijn.
Ingeval de politie genoodzaakt is om proces‐verbaal op te stellen, kan verwezen worden naar
deze rechtsgrond.


- De term "hobbyhouder" slaat op elke niet‐professionele houder van één of meer stuks
pluimvee (zie de lijst in het volgende punt). Het gaat dus zowel om personen, die bijv. maar
één of twee legkippen hebben voor het verwerken van hun groenafval, als houders van bijv.
sierpluimvee die dikwijls honderden stuks pluimvee van diverse soorten en rassen bezitten.

- De verbodsbepalingen gelden enkel voor alle rassen kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden,
ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en
loopvogels (o.a. struisvogel, emoe, nandoe, casuaris, rhea, ...).
Ze zijn niet van toepassing op alle andere in gevangenschap gehouden vogels (bijv.
wedstrijdduiven, zang‐ en siervogels, papegaaien, parkieten, ...)

- Het verbod om vogels van de vermelde soorten over te dragen, geldt voor alle bewegingen
van, door en naar hobbyhouders, nl.
o overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels,
verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders;
o verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;
o aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.

- Het verbod om met pluimvee deel te nemen aan verzamelingen geldt zowel voor
hobbyhouders, als voor professionele handelaars. In de praktijk betekent dit dat er geen
Noodbeslissing ND - achtergrond en verduidelijk ‐ v1 ‐ 01‐07‐2018 2
enkel stuk pluimvee aanwezig mag zijn op de wekelijkse openbare markten of op andere,
eerder occasionele evenementen als beurzen, prijskampen, tentoonstellingen, etc. die her en
der georganiseerd worden.

- Bij het vaststellen van overtredingen van de verbodsbepalingen:
o In het geval van hobbyhouders, wil het FAVV in de eerste plaats elke houder bewust
maken van de problematiek en de risico's van de ziekte van Newcastle en hen ook
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Zeker in de eerste week is het -
ondanks de verspreiding van de maatregelen via de pers en de kanalen van de
hobbyverenigingen - te verwachten dat niet iedereen op de hoogte is van de nieuwe
verbodsbepalingen. Bij een eerste overtreding is het dan ook niet de bedoeling om
onmiddellijk te verbaliseren, maar wel om de betrokkene terug naar huis te sturen met
de correcte informatie omtrent de tijdelijke maatregelen.
o In het geval van een professionele verkoper daarentegen, vraagt het FAVV wel om
onmiddellijk proces‐verbaal op te stellen ten laste van de betrokkene en de informatie
aan de bevoegde lokale controledienst van het Agentschap over te maken.

Contactpunten van het FAVV
De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/lce/.
Deze lokale diensten kunnen gecontacteerd worden ingeval van vragen, onduidelijkheden of nood
aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.
Het dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan geraadpleegd worden op
www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/.

Tijdelijke maatregelen genomen door het FAVV in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee