Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

09-02-2018
Hulpverleningszone Brandweer Westhoek zoekt een van bijzondere rekenplichtige (m/v)

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de brandweerzone. Hij/zij is er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van de brandweerzone worden geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Hij/zij voert het budgettair en financieel beheel van de brandweerzone uit.

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

De bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen onder:
1° de financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
2° de financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
3° de gewestelijke ontvangers;
4° de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones;
5° de personeelsleden van een gemeente met een nuttige ervaring van minstens 5 jaar en die al dan niet deel uitmaakt van de zone die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van de gemeente, financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde;
6° de personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort met een nuttige ervaring van minstens 5 jaar en die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde

 

SELECTIEPROCEDURE
De selectieprocedure is een niet-vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit een interview met de kandidaat.
De selectieprocedure toetst de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteert in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten volgens de score van geschiktheid in een groep van zeer geschikte kandidaten en een groep van geschikte kandidaten. Het verslag van de selectieproeven beschrijft de bevindingen van de selectiecommissie die tot de toegekende score (mate van geschiktheid) hebben geleid.

 

ONS AANBOD
De mandaatvergoeding bedraagt € 10 173,56 per jaar aan spilindex 138,01 (zone cat. 3). De bijzondere rekenplichtige moet een zekerheid stellen conform art. 4 van het KB van 29 juni 2014.

 


INTERESSE?
De kandidaturen worden uiterlijk op 2 maart 2018 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37 te 8670 Koksijde, en omvatten een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in de selectievoorwaarden vermelde vereisten.
De kandidaturen kunnen ingediend worden op volgende manieren:
- door een per post verzonden curriculum vitae met gevraagde bijlagen;
- door e-mail naar fien.vandenbogaert@brandweerwesthoek.be.
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur.

Contactpersoon voor bijkomende info
U kan bijkomende info en een functiebeschrijving terugvinden op onze website of opvragen bij Fien Van den Bogaert - zonesecretaris :
Via mail : fien.vandenbogaert@brandweerwesthoek.be
Telefonisch : 058 33 26 68
Persoonlijk gesprek na afspraak.

De functieomschrijving vindt u op deze link

Hulpverleningszone Brandweer Westhoek zoekt een van bijzondere rekenplichtige (m/v)