Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

09-07-2018
Hou het openbaar domein rein!

Het stadsbestuur van Lo-Reninge ontvangt regelmatig telefoontjes van inwoners die klagen over onder meer verstopte rioolputjes of onkruid op het voetpad. In de ‘algemene politieverordening ter voorkoming van overlast' staat nochtans duidelijk omschreven dat inwoners wiens eigendom paalt aan het opbaar domein het nodige moeten doen om dat openbaar domein proper te houden. De integrale tekst van het artikel in de politieverordening vindt u hieronder.

"2.2.3.2 De gebruikers of, bij ontstentenis, de eigenaars van een eigendom dat paalt aan het openbaar domein, zijn ertoe gehouden, modder, vuilnis of onkruid die zich bevinden op het trottoir of in de goten voor dit eigendom, weg te ruimen en ervoor te zorgen dat de rioolroosters ter hoogte ervan vrij blijven.
In gebouwen met meerdere woongelegenheden moet de huisbewaarder de in vorig lid bedoelde verplichtingen vervullen, is er geen huisbewaarder, dan elke gebruiker van de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van het door hem gebruikte gedeelte, is er geen gebruiker van de gelijkvloerse verdieping, dan de eigenaar. Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. Na het reinigen met water mogen er geen plassen achter blijven. Het is verboden, slijk, zand of vuilnis op straat, in goten, waterontvangers of greppels te vegen.

Hou het openbaar domein rein!