Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

08-09-2017
Brandweer Westhoek zoekt 4 Beroeps hulpverleners-ambulanciers (m/v)

INLEIDING

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is.
Het beroepspersoneelslid werkt gemiddeld 38 u per week en is bereid om ingezet te worden in verschillende posten binnen de zone.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij werkt in een beperkt team. Hij kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.
Ter voorbereiding staat de hulpverlener-ambulancier in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Hij zorgt dagelijks dat de inventaris in orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Hij staat ook in
nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.
De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Hij vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.
De hulpverlener-ambulancier vervoert niet alleen een slachtoffer, hij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en hij brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren
naar het ziekenhuis over. Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt hij mee het gezicht van de zone en blijft hij in alle
omstandigheden begripsvol en tactvol.
De hulpverlener-ambulancier zorgt dat hij continu bijgeschoold is en hij
houdt zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. De hulpverlener-ambulancier informeert zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen.
Tewerkstellingsplaats: Hulpverleningszone Brandweer Westhoek
Ter invulling van deze en eventuele toekomstige vacatures wordt een aanwervingsprocedure gestart en zal een wervingsreserve worden aangelegd.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
Om een geldige kandidaat te zijn moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn uiterlijk op 15 september 2017 :
- Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
- tenminste 18 jaar oud zijn;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister model 2 dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen (dus na 16 juni 2017)
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- houder zijn van minimum een rijbewijs B;
- houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.

SELECTIEPROCEDURE
Het vergelijkend examen bestaat uit:
- Een bijkomende proef bestaande uit een eliminerende schriftelijke proef (enkel de 20 best gerangschikte kandidaten gaan door naar het interview. Wanneer de 20ste, 21ste, ... kandidaat gelijke score hebben, gaan deze ook door naar het interview). De resultaten van de schriftelijke proef hebben geen invloed op de uiteindelijke rangschikking.
- Een eliminerend interview
Deze examens vinden plaats tussen 1 oktober en 31 oktober 2017, de locatie wordt later nog bekendgemaakt.
Enkel de kandidaten die bij het interview minstens 50% behalen en die medisch geschikt zijn (eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer) verklaard worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is (deze kan ten hoogste twee keer voor twee jaar verlengd worden). De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat.

TOELATING TOT DE STAGE
De geselecteerde kandidaat wordt door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage die begint op de dag van de indiensttreding. Tijdens de stage volgt de stagiair de opleiding nodig voor het behalen van het brevet van hulpverlener-ambulancier en de theoretische en praktische vorming door de raad bepaald. De aanwervingsstage eindigt 1 jaar na het behalen van het vereiste brevet en mits gunstige evaluatie. De stage duurt één jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van ambulancier.
Om benoemd te kunnen worden moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage :
- Houder zijn van het brevet van ambulancier;
- Houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolgmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
- Bereid zijn om rijbewijs C te behalen;
- Houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

ONS AANBOD
Tijdens de aanwervingsstage bedraagt het bruto (geïndexeerd) maandloon 2.013,24 euro. Bij benoeming in de functie bedraagt dit 2.076,55 euro (geïndexeerd).


INTERESSE?
Meer informatie kan je krijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058 33 26 61.
De kandidaturen worden uiterlijk op 15 september 2017 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Hulpverleningszone Brandweer Westhoek Zeelaan 37 te 8670 Koksijde, en omvatten een gemotiveerde sollicitatiebrief, curriculum vitae, een uittreksel uit het strafregister model 2, kopie rijbewijs en een kopie van het gevraagde diploma. Dit kan zowel per post als per mail op sollicitaties@brandweerwesthoek.be .
Kijk ook eens op onze website www.brandweerwesthoek.be.

Brandweer Westhoek zoekt 4 Beroeps hulpverleners-ambulanciers (m/v)