Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

07-07-2017
07-07-2017 - Update vogelgriep

We kregen het bericht van het FAVV dat het beschermingsgebied, de 3km zone rond de haard te Waardamme (Oostkamp) en Menen, wordt opgeheven.
Concreet betekent dit dat de maatregelen die hier vanaf heden nog gelden hetzelfde zijn als in het toezichtsgebied van 10km.

VOGELGRIEP

 

Maatregelen van kracht in het toezichtsgebied van Oostkamp en Menen (KB van 5 mei 2008). Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het toezichtsgebied, de volgende. Deze maatregelen komen bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document "Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied"; dit document is ter beschikking op de website http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Maatregelen van toepassing voor professionele en particuliere houders
1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
2. Verplaatsingen van pluimvee en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
3. Verplaatsingen binnen het toezichtsgebied van andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden, uitgezonderd voor:
a) de vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied;
b) de vogels van houders die geen pluimvee houden;
c) de vogels van handelaars en dierwinkels, zelfs als er pluimvee aanwezig is, op voorwaarde dat dit pluimvee niet verkocht, noch verplaatst wordt.
4. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden, uitgezonderd het inkorven van duiven om deel te nemen aan wedstrijdvluchten onder de volgende voorwaarden:
a) uitsluitend duiven van houders die geen pluimvee houden, zijn toegelaten;
b) het inkorven moet gebeuren in een aangeduid lokaal gelegen binnen het toezichtsgebied. Enkel duiven van binnen het toezichtsgebied mogen er ingekorfd worden.


Bijkomende maatregelen voor professionelen

1. De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor:
- het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
- de bedrijfsdierenarts;
- het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;
Vogelgriep: maatregelen ZS - v3 - 29/06/2017 2
- het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.
Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.
2. Elke persoon die een houderij binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Elk voertuig en materiaal, die het bedrijf verlaten, moeten gereinigd en ontsmet worden bij het verlaten van het bedrijf gebruikmakend van een gepast biocide.
4. De verantwoordelijke houdt een register bij van alle personen die het bedrijf bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.
5. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren:
- naar een door het Voedselagentschap aangewezen pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of
- naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.
6. Kadavers mogen enkel het bedrijf verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.
7. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.
8. Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moet ogenblikkelijk aan het Voedselagentschap worden gemeld. 

07-07-2017 - Update vogelgriep