Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

25-09-2020
Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde & Maas 2022-2027 (openbaar onderzoek)
Op 15 september is het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas gestart. Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen bekijken en becommentariëren.

Deze plannen bepalen wat Vlaanderen kan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren. Ze moeten ons ook beter beschermen tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en uitvoeringsplannen, die bepalen wanneer en hoe ons afvalwater gezuiverd moet worden, zijn in de ontwerpplannen opgenomen. De plannen geven ook uitvoering aan de waterbeleidsnota van 3 april 2020, waarin de Vlaamse Regering haar visie op het waterbeleid vastlegde.

Waarom zijn de plannen belangrijk?
De waterkwaliteit van onze waterlopen is de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Toch staan we nog ver af van de gewenste ‘goede toestand'. Bovendien kampt Vlaanderen niet alleen regelmatig met wateroverlast, ook verdroging en waterschaarste worden een steeds groter probleem. De watervoorraden staan onder druk en ook de kwaliteit van het grondwater kan beter.

De ontwerpplannen geven concrete antwoorden op belangrijke vragen zoals: hoe kunnen we de toestand van de waterlopen en het grondwater verbeteren? Hoe kunnen we ons nog beter beschermen tegen overstromingen en droogte?

Integrale plannen voor water
Stroomgebiedbeheerplannen worden om de zes jaar gemaakt ter uitvoering van twee Europese richtlijnen. Sinds 2000 is de kaderrichtlijn Water van kracht. Die streeft ernaar om de Europese wateren terug in een goede toestand te brengen. In 2007 werd de Overstromingsrichtlijn uitgevaardigd. Die vraagt maatregelen om de overstromingsrisico's te beperken.

Met deze derde generatie plannen gaan we nog een stap verder en willen we ook de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken. Daarom bevatten de plannen een droogterisicoanalyse en geven ze mee uitvoering aan de recente Blue Deal.

Uitdagingen samen aanpakken
Het staat vast dat de uitdagingen groot zijn en dat iedereen inspanningen zal moeten leveren. De plannen werken stap voor stap toe naar een goede watertoestand. Waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers bundelen hun inspanningen in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden. Ze stemmen er initiatieven af en zoeken naar win-wins om sneller vooruit te gaan.

Voor de aanpak van overstromingen en droogte werken we vanuit een meerlaagse benadering met maatregelen die ons beter beschermen, maatregelen die schade door overstromingen of droogte voorkomen en maatregelen die ons beter voorbereiden op een eventuele overstroming of droogteperiode.

Hoe verloopt het openbaar onderzoek?
Tussen 15 september 2020 en 14 maart 2021 kunnen alle burgers, organisaties, verenigingen en bedrijven de plannen inkijken op de site www.volvanwater.be en erop reageren.

Je kunt reageren op de plannen door het digitale inspraakformulier in te vullen. Alle opmerkingen en adviezen worden vervolgens onderzocht en kunnen tot een aanpassing van de plannen leiden. De Vlaamse Regering zal de stroomgebiedbeheerplannen eind 2021 definitief vaststellen.

Surf voor meer informatie naar www.volvanwater.be.

 

 

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde & Maas 2022-2027 (openbaar onderzoek)