Lo-Reninge > Belastingen en retributies

Belastingen en retributies

  

Algemeen

- Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting stat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgelegd.

 

- Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen. Die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingsplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting...) worden overgenomen van de basisbelasting. Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente, wordt later doorgestort.

Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.

Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

De personenbelasting is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse belastingsdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.

APB en OOV samen leveren ongeveer 80% van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.

Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of bestanden. De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstelling voorzien enz.

De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen. Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contantbelastingen.  Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier, contantbelastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van de aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

In onderstaande lijst belastingen kan u telkens het volledige reglement vinden.

 

- Lijst belastingen

° Algemene gemeentebelasting.

                                   Link

° Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

                                  Link

° Vaststelling heffing van een gemeentebelasting op aanvragen voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aanvragen naar vastgoed en milieu-informatie

  link

° Vaststelling heffing op leegstand van woningen en gebouwen  

     Link

° Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

                                   Link

° Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het intercommunaal containerpark.

                                   Link

° Belasting op tweede verblijven

                                   Link

° Vaststelling reglement betreffende de registratie van en de heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2018 en 2019 

                                 Link

 

 

 

- Lijst retributies

° retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2017, 2018 en 2019 

     Link 

° Gemeentelijke retributie betreffende de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten

                                   Link

° Gemeentelijke retributie op het nemen van fotokopieën

                                   Link

° Vaststelling kostprijs voor het bekomen van de agenda's van de gemeenteraadszittingen

                                   Link

°  Vaststelling gemeentelijke retributie op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en attesten van immatriculatie 

                                   Link

° Gemeentelijk retributiereglement voor tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwilligers brandweerdienst

                                   Link

° Gemeentelijke retributie voor het gebruik van de gemeentelijke zalen

Van toepassingen op ontmoetingscentrum De Gendarmerie te Lo, ontmoetingscentrum Concorde en d'Oude Brouwerij te Pollinkhove, ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis te Reninge, kantine sportterrein Reninge en ontmoetingscentrum 't Klooster te Noordschote

                                   Link

° Reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal bij de gemeentelijke basisschool Lo

                                   Link

° Gemeentelijke retributie op het ophalen van groot en/of grof huisvuil

                                   Link

° Gemeentelijke retributie op de inzameling van restafval en GFT-afval

                                   Link

° Gemeentelijke retributie op de verkoop van PMD-huisvuilzakken

                                   Link

° Gemeentelijke retributie voor het openen en sluiten van grafkelders

                                   Link

° Vaststelling verkoopprijs grafkelders, urnekelders en columbariumnissen

                                   Link

 

° Vaststelling reglement voor het bekomen van grondvergunningen en columbariumconcessies op de begraafplaatsen

                                   Link

° Heffing van de gemeentelijke saneringsbijdrage V.M.W.

                                   Link

° Heffing van de gemeentelijke saneringsbijdrage IWVA

                                   Link