Lo-Reninge > Milieu > Natuur > Bermbeheer

Bermbeheer

Bermen en taluds liggen als groene linten langs wegen en waterlopen. Ondanks hun beperkte breedte vertegenwoordigen ze een aanzienlijk areaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze tal van functies vervullen. Zo hebben ze een verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis.

De Stad streeft naar een duurzaam beheer van de bermen en taluds zodat ze hun diverse functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemenrijke bermen opleveren. Langs deze bermen kunnen planten en dieren zich vlot verspreiden en is het voor de mens aangenaam wandelen of fietsen. Daarbij gaat voldoende aandacht naar verkeersveiligheid en -comfort.

Bij het beheer van de bermen moet de stad zich houden aan het Vlaamse Bermbesluit van 27 juni 1984.

Dat stelt het volgende voor:

- Het gebruik van herbiciden is verboden.
- De eerste maaibeurt valt na 15 juni, een eventuele tweede maaibeurt valt na 15 september. De bevoegde minister kan wel een afwijking toestaan.
- Het maaisel wordt binnen de 10 dagen na het maaien van de bermen verwijderd.
- Bij het maaien mogen geen ondergrondse plantendelen of houtige gewassen worden beschadigd.

Toepassingsgebied:

Het Bermbesluit is toepasselijk op de bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen in landelijk gebied. Het bermbeheer in de bebouwde kom, valt niet onder het Bermbesluit.

Doel:

Het Bermbesluit beoogt het stimuleren van een natuurvriendelijk bermbeheer.
Dat levert aantrekkelijke, bloemenrijke bermen op. Ook planten en dieren kunnen er zich dan optimaal langs verspreiden. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie.

Bij het toepassen van het Bermbesluit moet de overheid wel rekening houden met andere taken zoals het instaan voor de verkeersveiligheid. Dat maakt bijvoorbeeld dat maaien om verkeers- en signalisatieborden vrij te stellen ook buiten de vastgestelde data is toegestaan.

Uitwerking:

Sinds 2007 werkt de stad, voor het beheer van bepaalde wegbermen, samen met geïnteresseerde landbouwers.  Tijdens 2006 werd er via een enquête gepolst welke landbouwers eventueel geïnteresseerd zijn in een engagement met de stad voor het onderhouden van wegbermen.  De geïnteresseerde landbouwers werden begin 2007 uitgenodigd.  Tijdens die vergadering kon iedere landbouwer z'n te onderhouden wegbermen aantonen op kaart.  Via de samenwerking met de landbouwers wordt er ondertussen zo'n 60 km wegbermen ecologisch beheerd.

Tijdens 2008 werd er voor een allereerste keer samengewerkt met een aannemer.  Dit als proefproject.  De Zuidschotestraat werd door een aannemer ecologisch beheerd, dus met het wegnemen van het maaisel. 

In het kader van Ruilverkaveling Reninge worden de wegbermen langs fiets-, wandel- en ruiterpaden ecologisch beheerd.  De MiNa-werkers zorgen hiervoor, met terug het wegnemen van het maaisel.