Lo-Reninge > Milieu > Water

Water

Pesticidenreductie

Het Vlaams Parlement besliste om vanaf 2004 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden.  Enkel gemeenten die kiezen voor een stapsgewijze afbouw kunnen dat verbod nog even uitstellen. Lo-Renige heeft hiervoor geopteerd en is gestart met de afbouw van het gebruik van pesticiden op ongeveer 30 % van het volledig areaal van de openbare dienst (= stadskern van Lo). Ook u kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken, voor meer informatie, klik hier.

Proefproject Lo-Reninge

In het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2004 werd het centrum van Lo aangeduid als deelproject. Dit betekent dat de groenzones vanaf 1 januari 2005 zonder bestrijdingsmiddelen beheerd worden. Voor de verhardingen zal vanaf 1 januari 2005 t.e.m. 31 december 2008 geleidelijk een niet-chemisch beheer ingevoerd worden.

Rationeel Watergebruik

De Vlaamse huishoudens verbruiken ongeveer 120 liter per persoon per dag. Wanneer we naar onze aardbol kijken, lijkt daar geen probleem mee te zijn. Een luchtfoto van onze 'blauwe planeet' toont immers dat de meerderheid van de aardoppervlakte bedekt is met water. Spijtig genoeg gaat het daarbij niet altijd om drinkwater. Het grootste deel is zout, vervuild of onbereikbaar. Daarom is het goed om verstandig om te springen met ons waterverbruik. Op die manier spaart u niet alleen het milieu maar is het ook goed voor uw portemonnee. 

Tips om zuinig om te springen met water

Afvalwater

Vlaanderen moet dringend werk maken van een behoorlijke afvalwaterzuivering. Europese richtlijnen schrijven immers voor dat tegen 2015 elke lozing van afvalwater afdoend moet worden behandeld, zodat het de waterlopen niet belast met vervuilende stoffen.

In 2006-2007 stonden de gemeenten voor belangrijke keuzes in hun riolerings- en waterzuiveringsbeleid.  Ze moesten vastleggen waar er extra rioleringen zullen komen, hoe ze het beheer van de rioleringen zullen organiseren, en hoe ze hun afvalwaterbeleid zullen financieren.

Zoneringsplan

In 2005 heeft Aquafin, in opdracht van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, een nieuwe zonering van het waterzuiveringsbeleid opgemaakt. Dat gebeurde met een mathematisch model, waarmee tot op perceelsniveau de goedkoopste zuiveringstechniek werd berekend: collectief of individueel. Dit ontwerp-zoneringsplannen, met 4 ingekleurde zones, werd eind 2005 of begin 2006 door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten voorgesteld. De donkergroene clusters tonen waar de afvalwaterzuivering collectief, dus via het rioleringsnet, moet gebeuren. De rode clusters geven aan waar dat individueel zou moeten, via individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's). Op het plan staan ook nog lichtgroene clusters, waar collectieve sanering licht de voorkeur krijgt, en gele clusters, waar individuele sanering iets goedkoper lijkt. Het was de bedoeling dat de gemeente voor die lichtgroene en gele twijfelgevallen de knoop doorhakte: ofwel komen er rioleringen, ofwel IBA's.

Na de evaluatie van het ontwerp-zoneringsplan door de gemeente, in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij, werd er een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/07/2007 t.e.m. 13/08/2007. Tijdens dit openbaar onderzoek werden er in totaal 7 opmerkingen:adviezen ingediend.  Deze opmerkingen werden door de gemeente geëvalueerd en op basis van deze evaluatie werd het ontwerp zoneringsplan aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 27/12/2007.  Dit aangepaste ontwerp zoneringsplan werd bezorgd aan de VMM. Vervolgens werd het door de VMM ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaams minister van Leefmilieu.  Na vaststelling van het definitieve zoneringsplan in het Belgisch Staatsblad zal het nog ter inzage liggen in de gemeente.

Het doel van het zoneringsplan is rechtszekerheid te geven aan de burger. Het zoneringsplan zal de zuiveringszone ondubbelzinnig vastleggen op huisniveau door in het buitengebied de keuze te maken tussen collectief (groen) of individueel (rood) saneren.