Lo-Reninge > Milieu > Visie

Visie

 

Milieubeleidsplan

Het stadsbestuur van Lo-Reninge werkt actief aan een duurzaam en beter leefmilieu.  De Vlaamse beleidsvisie wordt op dynamische wijze vertaald in het lokaal beleid.  Een engagement dat op velerlei vlak heel wat inspanningen vraagt van de gemeentelijke besturen.  Het milieubeleidsplan van Lo-Reninge, geactualiseerdt tot einde legislatuur, ligt ter inzage op de milieudienst. 

De milieudienst is vanzelfsprekend maar één schakel in de ketting. In het beleidsplan komt naar voren dat voortdurend overleg met andere gemeentelijke diensten noodzakelijk is. Ook de constructieve samenwerking met de milieuraad levert een lonende bijdrage.

Milieujaarprogramma

In uitvoering van de lopende samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest (2008-2013) maakt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een milieujaarprogramma op dat na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeenteraad uiterlijk op 1 april wordt neergelegd bij het Vlaamse gewest. Het gemeentebestuur ondertekende voor het jaar 2011 het 'onderscheidingsniveau' van de Samenwerkingsovereenkomst.  Voor het jaar 2011 diende Lo-Reninge de volgende projecten in:

- project MiNa-werkers en 

- project 'Groene begraafplaatsen: een begraafplaats omvormen tot een groene oase'.   

Milieujaarprogramma 2011 (rapportering 2010)