Lo-Reninge > Gemeentebestuur > Administratie > Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

U kan de dienst Ruimtelijke Ordening elke werkdag bereiken in het administratief centrum tussen 8.30 u. en 12 u. en op dinsdagnamiddag van 13 u. tot 16 u. Gesloten op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag.

De dienst Ruimtelijke Ordening staat in voor:

 • Omgevingsvergunningen
 • Stedenbouwkundige attesten nr. 1 en 2
 • Bouwpremies (Woonwinkel West)
 • Kadaster

Tarieven voor vergunningen en attesten:
- Aanvragen stedenbouwkundige handelingen: 75 euro
- Aanvragen ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project: 250 euro
- Melding enkel stedenbouwkundige handelingen: 25 euro
- Melding ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project: 50 euro
- Planologisch attest: 100 euro
- Stedenbouwkundig attest: 50 euro

 

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om stedenbouwkundige en milieu-aanvragen digitaal in te dienen via de website www.omgevingsloket.be. Iedereen die in het bezit is van een identiteitskaart en kaartlezer kan een dossier samenstellen.
Uw contactgegevens en dossiergegevens moeten ingegeven worden. U kiest een naam en referentie voor uw project, duidt de locatie aan en voegt de nodige plannen (in pdf) en foto's (in jpg of jpeg) toe. Verder moet de inhoud van de aanvraag gespecifieerd en de nodige informatie ingevuld worden.
Als deze stappen doorlopen zijn dient het dossier afgesloten te worden met uw digitale handtekening. Wanneer uw dossier is afgerond en opgeslagen, krijgt de dienst ruimtelijke ordening een e-mail dat een nieuw dossier werd ingediend, waarna het verder verwerkt kan worden. Het is ook steeds mogelijk om de stand van zaken van uw dossier(s) te raadplegen. Op de site wordt u stap voor stap doorheen dit proces begeleid.
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Vanaf dan moeten alle aanvragen verplicht digitaal ingediend worden bij het Omgevingsloket. Voor nog meer uitleg hierrond, kan u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente op het nummer 058 33 01 13
 

 

Saneringspremie voor diegenen die geen aanspraak kunnen maken op Vlaamse of provinciale huisvestingspremies Beschrijving

Een gemeentelijke saneringspremie wordt toegekend aan diegenen die renovatiewerken uitvoeren in hun woning, op het grondgebied van Lo-Reninge, en die niet in aanmerking komen voor de provinciale en gewestelijke premies.


Aanvraagvoorwaarden


1) De premie kan aangevraagd worden door particulieren die volgende relatie hebben tot de woning waarin de werken worden uitgevoerd:

- eigenaar-bewoner of toekomstige eigenaar-bewoner;

- eigenaar-verhuurder;

- huurder;

- vruchtgebruiker.

2) De aanvrager van de gemeentelijke saneringspremie, dient een bewijs voor te leggen dat hij niet in aanmerking komt voor de provinciale en gewestelijk premies.

3) Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag niet meer bedragen dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.

4) Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1.200,- euro en de woning is minimum 20 jaar oud.

5) Er gebeurt een controle in de woning waar de werken zullen uitgevoerd worden binnen de 60 dagen na de aanvraag.

6) De werken moeten uitgevoerd worden binnen de twee jaar na de goedkeuring van de premieaanvraag.


Werken die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke saneringspremie

1) dakwerkzaamheden: vernieuwen van de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en het aanbrengen van isolatie (bij renovatie van het dak moet isolatie aangebracht worden).

2) vernieuwen buitenschrijnwerk : bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen en aanbrengen van minstens dubbele beglazing. Plaatsen van buitenschrijnwerk in een uitbreiding (nieuwbouw) van de woning komt niet in aanmerking (bv veranda).

3) werkzaamheden aan gevels;

-een nieuw buitenspouwblad in de gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen;

-buitenisolatiesysteem met bijhorende gevelbepleistering aanbrengen;

-het voegwerk van de woning vernieuwen, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.

4) optrekkend vocht behandelen: muren onderkappen en een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen.

5) vervangen van volgende sanitaire toestellen: bad (lig-, zit- of stortbad), lavabo en wc.

6) elektrische installatie vernieuwen: het voorzien van een veilige huishoudelijke installatie, met uitzondering van de verbruikstoestellen. Er moet een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan voorgelegd worden.

7) het plaatsen van centrale verwarming in de woning.

 

Premiebedrag


Het bedrag van de gemeentelijke saneringspremie bedraagt 10% van het factuurbedrag, met een maximum van 750,- euro.

Indien na het uitbetalen van de gemeentelijke saneringspremie blijkt dat de aanvrager toch de provinciale premie, de gewestelijke aanpassings- en verbeteringspremie en/of de gewestelijke renovatiepremie ontvangen heeft, zal de uitbetaalde premie teruggevorderd worden.Reglement tot het bekomen van een gemeentelijke premie voor klein comfort


Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, wordt met ingang van 1 mei 2010 een gemeentelijke premie voor klein comfort toegekend voor wie een woning gelegen in Lo-Reninge voorziet van een eerste binnen-wc met spoeling en/of een eerste
bad- of douchekamer, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 2, 3 en 4 van dit besluit.


Artikel 2: De gemeentelijke saneringspremie kan aangevraagd worden door particulieren die volgende relatie hebben tot de woning waarin de werken worden uitgevoerd: 

 • - eigenaar
   
 • - huurder
   
 • - vruchtgebruiker.

 

Artikel 3: Werken die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke premie voor klein comfort:  

 • Het plaatsen van een eerste binnen-wc met spoeling en de noodzakelijke riolerings- en verbouwingswerken.
   
 • Het plaatsen van een eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken.

Artikel 4: Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke premie voor klein comfort moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 
 

 • De woning waarin de werken uitgevoerd woden, moet minimum 20 jaar oud zijn.
   
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van driejaar geleden van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag niet meer bedragen dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.
   
 • Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning bedraagt maximum 750 EUR.
   
 • De premie moet aangevraagd worden vóór het uitvoeren van de werken - er volgt een controle binnen de 30 dagen na de aanvraag.
   
 • De werken moeten uitgevoerd worden binnen jaar na de goedkeuring van de premieaanvraag.
   
 • De premie wordt uitbetaald op voorlegging van facturen (geen kastickets, bestelbons, offertes, ...).
   
 • Zowel facturen voor de aankoop van materialen als voor het uitvoeren van werken komen in aanmerking.
   
 • § 4.8 De factuur voor het plaatsen van de eerste binnen-wc met spoeling moet minimum 125 EUR bedragen;
   
 • De factuur voor het plaatsen van een eerste bad- of douchekamer moet minimum 750 EUR bedragen.

Artikel 5: Het bedrag van de gemeentelijke premie voor klein comfort wordt als volgt vastgesteld:  

 • Voor een eerste binnen-wc met spoeling: factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 250 EUR.
   
 • Voor een eerste bad- of douchekamer: 350 EUR.

Artikel 6: De premie kan voor dezelfde woning slechts eenmaal uitbetaald worden per categorie van werken. De uitbetaling van de premie geschiedt pas nadat de woning bewoond is.

 

  

 

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Verantwoordelijke: Decramer Magali
Tel. : 058 33 01 13
Fax. : 058 33 01 28
E-mail : magali.decramer@lo-reninge.be