Milieudienst

U kan de milieudienst elke maandag en dinsdag bereiken op het gemeentehuis.

Bij de milieudienst kan je terecht voor volgende zaken:

 • Het optreden als contactpersoon voor diverse milieu- en natuuraangelegenheden
 • Informeren en sensibiliseren van de bevolking
 • Het registreren en opvolgen van klachten inzake milieu en natuur
 • Het administratief afhandelen van de milieuvergunningsaanvragen en meldingen
 • Opvolging van de preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in samenwerking met de IVVO
 • Zorg voor natuur en landschap:
 • subsidiereglementen ter stimulatie tot aanplant streekeigen groen bv. actie ‘Plant goed', beheersovereenkomsten VLM
 • natuurvergunningen
 • aanleg verplichte groenschermen
 • Stimuleren van de diverse gemeentelijke diensten en beleidssectoren en een aanzet geven tot de uitbouw van:
 • een ecologisch verantwoord openbaar groen-, berm- en beekbeheer
 • bedrijfsinterne milieuzorg
 • een geïntegreerd rioleringsbeleid
 • integraal waterbeheer
 • anti-verdrogingsbeleid
 • Opvolgen potentieel verontreinigde sites en onderwaterbodems
 • Uitwerken, voorbereiden, organiseren, begeleiden en/of uitvoeren van kleinschalige milieu- en natuuracties
 • Opvolgen van de milieuactualiteit door het bijwonen van studiedagen, werkvergaderingen, overlegfora, e.d.
 • Het uitvoeren van de taken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' tussen het Vlaams Gewest en de gemeente

 

 

Milieudienst

Verantwoordelijke: Lien Vlamynck
Tel. : 058 33 01 14

Fax. : 058 33 01 28
E-mail : lien.vlamynck@lo-reninge.be